Przyzwyczailiśmy się już do tego, że wszelkiego rodzaju ubezpieczenia stanowią ważną część naszego życia, a na pewno naszej działalności zawodowej. Coraz częściej ubezpieczamy mieszkania, siebie na wakacyjny wyjazd czy narciarskie szusowanie, obowiązkowo samochód czy działalność zawodową. Ubezpieczenia od wszelkich ryzyk to rodzaj ubezpieczenia, które chroni nas przed działaniem ryzyk pochodzących z zewnątrz, ale w ofercie ubezpieczycieli znajduje się forma ubezpieczenia chroniąca przed szkodami związanymi z ryzykiem wewnętrznym.

Ubezpieczenie od ryzyk wewnętrznych

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń wpisuje się właśnie w polisy chroniące majątek przedsiębiorcy przed ryzykiem wewnętrznym. Tego typu ubezpieczenie odgrywa coraz większą rolę w sposobach ochrony majątku przedsiębiorcy. Działalność gospodarcza, szczególnie gdy dotyczy wąskich specjalizacji wymaga bardzo często zakupu i dalszej eksploatacji wysoce specjalistycznych maszyn i urządzeń, przeważnie bardzo drogich. Z natury rzeczy nie powinny one ulegać awarii, ale to tylko urządzenia. Im węższa specjalizacja tym większe szkody w przypadku uszkodzenia lub awarii a na pewno zagrożenie dla ciągłości produkcji przedsiębiorstwa.

Przewidujący przedsiębiorca

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

to obok ubezpieczenia od ryzyka ognia najczęściej zawierana przez przedsiębiorcę umowa ubezpieczenia. Zwykle tego typu umowa posiada klauzulę "od wszelkich ryzyk", czyli obejmuje wszelkie zdarzenia nagłe, niespodziewane, a przede wszystkim powstałe niezależnie od działania przedsiębiorcy czy jego przedstawicieli i w okresie eksploatacji maszyn.

ubezpieczenie maszyn od uszkodzeńWartość ubezpieczenia

W większości przypadków polis ubezpieczających majątek najważniejszym elementem umowy jest prawidłowe określenie wartości majątku. Podobny mechanizm funkcjonuje przy ochronie ubezpieczeniowej maszyn.Zwyczajowo wartość maszyny czy parku maszyn określa strona ubezpieczająca się, czyli klient. W przypadku jakiegokolwiek zdarzenia objętego ubezpieczeniem górna kwota odszkodowania nie może przekroczyć wartości wskazanej przez klienta a opiera się na wartości odtworzeniowej. W praktyce wartość odtworzeniowa majątku przedsiębiorstwa nowego, nie starszego niż okres 5 lat eksploatacji, opiera się na wartości księgowej. poszczególnych maszyn. Największą bolączką ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń jest brak aktualizacji wartości maszyn. Gdy przedsiębiorca zgłasza ostatecznie szkodę, dobrym rozwiązaniem dla obu stron ubezpieczenia jest zatrudnienie specjalistycznej firmy do oszacowania aktualnej wartości uszkodzonych maszyn.